Sree Dharmasastha Pancharathnamala

Read below Sree Dharmasastha Pancharathnamala

Pancharathnamala


Lokaveeram maha poojyam
Sarva rakshanam vibhum
Parvathi hridayanandam
Sastharam pranamaamyaham

Vipra poojyam viswa vandyam
Vishnu shambho priyam sutham
Skhipra prasada niratham
Sastharam pranamaamyaham

Mattha mathamga gamanam
Karunyamithra pooritham
Sarva vighna haram devam
Sastaram pranamaamyaham

Asmath kuleswaram devam
Asmath satru vinasanam
Asmadishta pradatharam
Sastharam pranamaamyaham

Paandyesa vamsa thilakam
Kerale keli vigraham
Aartha thrana param devam
Sastharam pranamaamyaham

Bhootha natha sadananda
Sarva bhootha dayapara
Raksha: Raksha: maha bahoo
Sastre thubhyam namo nama: